Inici Avís legal

Avís legal

AVÍS LEGAL

Aquest és un lloc web que el Consell Comarcal del Maresme posa a disposició de la ciutadania i de tots els usuaris i usuàries de la xarxa Internet. El seu objectiu és subministrar servei i informació així com projectar i donar a conèixer l’entitat i la seva activitat. 

Propietat intel·lectual

No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de l'Administració titular, en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de l'Administració titular i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Per tant, el seu ús, reproducció, distribució, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, resta prohibida llevat d'autorització expressa de l'Administració titular.

Els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial poden donar lloc a responsabilitats i, si s'escau, a l'exercici de les accions que legalment corresponguin.

Condicions d'accés

L'accés al web, així com l'ús dels serveis que s'hi ofereixen, representa l'acceptació de forma expressa, per part de la persona usuària, de totes les condicions que apareixen publicades en el web. En conseqüència s'aconsella llegir atentament les condicions d'accés, d'ús i de protecció de dades. 

L'accés és gratuït, sens perjudici de les taxes que vagin associades a la realització de determinats tràmits o la sol·licitud de determinats serveis, d'acord amb les ordenances fiscals vigents. 

L'accés no requereix de cap subscripció o registre previ, excepte quan aquest sigui necessari per la prestació d'un servei. 

Per tenir accés a la carpeta de tràmits és necessari que la persona interessada disposi d'un certificat digital. 

L’entitat no es fa càrrec de les irregularitats en els ordinadors personals dels usuaris. 

Condicions d'ús

L’entitat es reserva el dret a excloure l'usuari que incompleix les condicions generals d'accés i ús del web i a adoptar, si escau i sense previ avís, les mesures que consideri convenients, per prevenir aquestes activitats i conductes. 

D'acord amb la normativa que regula els sistemes d’identificació i signatura electrònica, la utilització del certificat digital té la mateixa validesa que la firma manuscrita de l'usuari. 

Llengua del procediment

D’acord amb el que disposa l’Art. 2.a) de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, la lengua pròpia d’aquest Consell Comarcal és el català, per tant, es produiran en català totes les manifestacions orals i/o escrites, sense perjudici del dret dels consellers/eres i dels ciutadans/es a expressar-se en llengua castellana i a obtenir la documentació que demanin al Consell Comarcal en aquesta llengua.

(Art. 4 del Reglament Orgànic Comarcal del Consell Comarcal del Maresme)

Responsabilitats de l'usuari

La persona usuària es compromet a: 

 • Fer un ús adequat i lícit dels continguts i dels serveis del lloc web. Acceptar la utilització dels serveis en les condicions establertes per l’entitat. 
 • S'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, il·legals o lesius dels drets i interessos de tercers. 
 • S'abstindrà de realitzar activitats adreçades a suplantar qualsevol persona física o jurídica, o amb la intenció d'interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema de servidors, xarxes o continguts; així com, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que pugin estar instal·lats al web. 
 • No transferir a tercers el certificat digital ni la clau d'accés, així com a custodiar-los. 
 • Informar immediatament a l’entitat en cas de pèrdua, robatori, ús o coneixement indegut per part de tercers del certificat digital o de la clau d'accés. 
 • Facilitar les dades que li siguin sol·licitades per a la utilització del servei, les quals hauran de ser exactes. Confirmar, fins i tot per escrit, les ordres transmeses quan li sigui requerit per l’entitat com a mesura de precaució, en defensa de la confidencialitat o seguretat del sistema, o per imperatiu legal. 
 • Respondre personalment, si escau, dels danys i perjudicis que pugui ocasionar per l'incompliment de les obligacions abans detallades. 
 • A l'accedir als diferents serveis del lloc web, la persona usuària es compromet a respectar les condicions d'ús establertes en el present document. 

Drets de l’usuari davant l’administració pública

 • Consulta o sol·licita qualsevol informació pública rellevant (d’acord a la llei de transparència).
  • Accedir a la informació pública, arxius i registres, d'acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la resta de l'ordenament jurídic.
  • El dret d'informació, el dret d'accés a les dades tractades, el dret de rectificació de dades, el dret de supressió, el dret de limitació del tractament, el dret a la portabilitat, el dret d'oposició i el dret de la no inclusió en tractaments automatitzats.
  • Sol·licitar, en qualsevol moment, l’expedició de còpies autèntiques dels documents públics administratius que les administracions públiques hagin emès vàlidament.
  • Obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposin als projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin dur a terme.
  • Conèixer a través dels portals de transparència, els plans normatius anuals aprovat per cada administració pública, que contingui les iniciatives legals o reglamentàries que s’hagin d’elevar per a la seva aprovació l’any següent.
  • Conèixer a través del directori geogràfic publicat a la seu electrònica de l’administració pública, l’oficina d’assistència en matèria de registres més propera al seu domicili.
 • Pots fer tots els tràmits electrònicament en qualsevol lloc i moment.

  • Utilitzar les llengües oficials en el territori de la seva comunitat autònoma.

  • Ser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i empleats públics, que hauran de facilitar-los l'exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.

  • Obtenir i utilitzar els mitjans d'identificació i signatura electrònica admesos.

  • Actuar per mitjà de representant i considerar acreditada la representació efectuada mitjançant apoderament «apud acta» efectuat per compareixença personal o compareixença electrònica a la seu electrònica corresponent, o a través de la seva inscripció al registre electrònic d’apoderaments de l’Administració pública competent.

  • Formular al·legacions, utilitzar els mitjans de defensa admesos per l’ordenament jurídic, i a aportar documents en qualsevol fase del procediment anterior al tràmit d’audiència, que han de ser tinguts en compte per l’òrgan competent en redactar la proposta de resolució.

  • Actuar assistits d’un assessor quan ho considerin convenient en defensa dels seus interessos.

 • Obtén un rebut electrònic de les teves sol·licituds com a comprovant i verifica’n els responsables.
  • Accedir i obtenir una còpia dels documents continguts en els procediments en què tingueu la condició d’interessats i a accedir i obtenir còpies en el punt d’accés general electrònic de l’Administració competent o en les seus electròniques que corresponguin.

  • Identificar les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques sota la responsabilitat de les quals es tramitin els procediments.

  • Conèixer els codis d'identificació dels òrgans, centres o unitats administratives.

  • Verificar a través de la seu electrònica de l’Administració pública els documents emesos amb un codi segur de verificació.

 • Tria el canal de relació per a cada tràmit: presencial o telemàtic.
  • Comunicar-se amb les administracions públiques a través d'un punt d'accés general electrònic de l'Administració.

  • Ser assistits en l'ús de mitjans electrònics en les seves relacions amb les administracions públiques.

  • Escollir i modificar en tot moment per part de les persones físiques no obligades a la relació electrònica amb l’administració, si es comuniquen amb les administracions públiques per exercir els seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no.

  • Complir les obligacions de pagament a través dels mitjans electrònics previstos per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques.

  • Presentar documents dirigits a les Administracions públiques.

 • Rep les notificacions per mitjans electrònics, si així ho prefereixes.
  • Accedir a les notificacions en format electrònic a través de la seu electrònica o a l’adreça electrònica habilitada única.

  • Ser notificats dels fets que se’ls imputin, de les infraccions que aquests fets puguin constituir i de les sancions que, si s’escau, se’ls puguin imposar, així com de la identitat de l’instructor, de l’autoritat competent per imposar la sanció i de la norma que atribueixi aquesta competència.

 • No has d'aportar dades i documents que ja té l’Administració.
  • Que se li retornin, amb caràcter general, els documents originals presentats de manera presencial davant les administracions públiques, un cop digitalitzats per l’oficina d’assistència en matèria de registres en què s’hagin presentat per a la seva incorporació a l’expedient administratiu electrònic.

  • No presentar documents originals llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari. En aquest últim cas, teniu dret a obtenir còpia autenticada del document original presentat.

  • No presentar dades i documents no exigits per les normes aplicables al procediment, que ja estiguin en poder de les administracions públiques o que hagin estat elaborats per aquestes.

 • Coneix l’estat de tramitació dels teus expedients per mitjans electrònics.
  • Conèixer en qualsevol moment: l’estat de la tramitació dels procediments en què tingueu la condició d’interessats; el sentit del silenci administratiu, en cas que l’Administració no dicti ni notifiqui una resolució expressa dins el termini; l’òrgan competent per a la seva instrucció, si s’escau, i la resolució; i els actes de tràmit dictats.
 • Sàpigues de quines dades teves disposa l’Administració i l’ús que en fa, amb l’opció de demanar rectificar-les, limitar-ne el tractament o, fins i tot, suprimir-les (dret a l’oblit).
  • La protecció de dades de caràcter personal, i en particular a la seguretat i confidencialitat de les dades que figurin en els fitxers, sistemes i aplicacions de les Administracions Públiques.

  • El dret d'informació, el dret d'accés a les dades tractades, el dret de rectificació de dades, el dret de supressió, el dret de limitació del tractament, el dret a la portabilitat, el dret d'oposició i el dret de la no inclusió en tractaments automatitzats.

Disponibilitat, contingut i ús del servei

L'interès de l’entitat  és que aquest lloc web funcioni amb la màxima eficàcia i compleixi amb la finalitat per a la qual s'ha creat i es manté, posant tots els mitjans raonables per aconseguir-ho; però no es responsabilitza de possibles mal funcionaments i anomalies en el seu funcionament. L’entitat  no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del servei i resta exonerat de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que se'n puguin derivar. En aquests casos, i quan sigui possible, advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del servei. 

 L’entitat  es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense cap avís previ, la presentació i la configuració del servei, així com també es guarda el dret a modificar o eliminar alguns serveis i utilitats. 

 L’entitat no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d'informacions, errors, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causats per tercers o no imputables a l’entitat. 

L’entitat no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d'accés al web, interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient originat per un deficient o incorrecte funcionament de la comunicació prestada pels operadors del servei d'accés a Internet. 

L’entitat no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin causar alteracions en els equips d'usuaris, i s'exonera de tota responsabilitat per aquest motiu. L’entitat no garanteix la utilitat, l'actualitat o la manca d'errors dels continguts facilitats al web que, en tot cas, hi són amb caràcter orientatiu i informatiu. La responsabilitat de la utilització dels continguts publicats en el web és de la mateixa persona usuària. 

La informació administrativa facilitada a través d'aquesta web no substitueix la publicitat i textos legals que hagin de ser publicats formalment als Diaris oficials com el BOE, DOGC, BOP i en altres diaris oficials, l'edició impresa dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. 

L’entitat no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d'altres persones físiques o jurídiques i que consti al lloc web o a la que es remeti a partir d'enllaços o altres sistemes. 

L’entitat no es fa responsable de l'ús per tercers de la informació continguda, si bé caldrà atenir-se a les advertències que constin per determinats documents i aplicacions. 

Seguretat

L’entitat adverteix als usuaris que, en algunes ocasions, es produeixen intents de phising, suplantant la identitat de l’entitat. 

En cas de dubte sobre l’autenticitat de qualsevol correu electrònic o lloc d’Internet que afirmi ser propietat de l’entitat, contacti amb el Servei d’assessorament a l’usuari, per verificar la seva autenticitat. 

Quant a l’ús del certificat digital és de caràcter estrictament personal. La persona usuària s'obliga a conservar el certificat digital i la clau d'accés i a no facilitar-los a terceres persones. En cas d'incompliment d'aquests compromisos, l'usuari assumirà les possibles responsabilitats que se'n derivin. 

Serà obligació de la persona usuària la comunicació immediata d'aquelles situacions o fets que puguin afectar la confidencialitat i la seguretat, com ara la pèrdua o robatori de les claus d'identificació i autenticació. 

L'usuari autoritza a l'entitat a no executar les ordres o sol·licituds quan tingui dubtes raonables sobre la identitat de la persona que les emet. 

Per a qualsevol consulta sobre els vostres drets us podeu adreçar a l'Agència catalana de protecció de dades. 

Protecció de dades

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, Consell Comarcal del Maresme -com a responsable del tractament- garanteix la protecció de la privadesa i confidencialitat de les dades personals que es faciliten per a la gestió dels tràmits i sol·licituds, així com la prestació de serveis municipals.

Les dades personals que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin es conservaran de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. Consell Comarcal del Maresme ha implementat les mesures de seguretat necessàries i adequades als riscos associats al tractament.

Les seves dades no seran cedides a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o el consentiment inequívoc, segons el cas.

El responsable del tractament de les dades és el Consell Comarcal del Maresme, amb CIF P5800008D i domicili a Pl. Miquel Biada, 1, 08301 , Mataró . 

I d'acord amb els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679 els interessats poden exercir els següents drets sobre les seves dades:

Exercici del dret d'accés (Anar al tràmit)

Aquest tràmit us permet sol·licitar i obtenir informació sobre si les vostres dades de caràcter personal, incloses als registres d'activitats de tractament de l'ens, estan sent objecte de tractament, amb quina finalitat i amb quins usos concrets, així com quin és l'origen de les dades i quines comunicacions s'han realitzat o es pretenen realitzar.

Exercici del dret de rectificació (Anar al tràmit)

Aquest tràmit us permet sol·licitar la rectificació de les seves dades personals quan siguin inexactes o incompletes. La sol·licitud de rectificació l'interessat haurà d'indicar la dada o les dades errònies i la correcció corresponent, i haurà d'anar acompanyada de la documentació que ho justifica en cada cas.

Exercici del dret de supressió (Anar al tràmit)

Aquest tràmit us permet sol·licitar la supressió de les dades pels diferents motius previstos a l'article 17 RGPD. La sol·licitud de supressió haurà d'indicar les dades a què es refereix i haurà d'anar acompanyada de la documentació que ho justifiqui, de ser el cas.

Exercici del dret d'oposició (Anar al tràmit)

Aquest tràmit us permet sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals o, es cessi el seu tractament, si aquest s'hagués iniciat anteriorment. Aquest dret es pot exercir en diferents casos.

Exercici del dret a la limitació de tractament (Anar al tràmit)

Aquest tràmit us permet sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, si es compleix un seguit de condicions.

Exercici del dret a la portabilitat de les dades (Anar al tràmit)

Aquest tràmit us permet sol·licitar que les dades personals que heu facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, siguin transmeses directament a un altre responsable, sense necessitat que siguin transmeses prèviament a vosaltres, si es compleixen els requisits següents:

El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.
El tractament es fa per mitjans automatitzats.
 

Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme Consell Comarcal del Maresme, es pot posar en contacte per mitjans electrònics (maresme@ccmaresme.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Miquel Biada, 1, 08301, Mataró (Barcelona)

 

Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana. Si es considera que s’ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació. 

 

Política de galetes (cookies)


Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema al disc dur de l'ordinador de l'usuari i que s'associen únicament amb un usuari anònim. No poden llegir dades del disc dur de l'usuari ni tampoc altres cookies dipositades per altres proveïdors a través dels seus espais web. 

 Les cookies s'utilitzen únicament amb finalitats estadístiques, ja que proporcionen informació rellevant als responsables de la pàgina web per millorar el servei a la ciutadania. 

Com a mecanisme de control, l'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies pel seu ordinador, si bé l’entitat no es responsabilitza que la seva desactivació impedeixi el funcionament correcte de la pàgina web. 

Com puc gestionar les cookies que utilitza aquest portal?

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador. A tal efecte, posem a la seva disposició la informació i els enllaços a les pàgines oficials de suport dels principals navegadors perquè pugui acceptar, bloquejar o eliminar l’ús de cookies:

Microsoft Internet Explorer: seleccioni l’opció del menú Eines > Opcions d’Internet > Privadesa > Configuració. Més informació a: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: seleccioni el menú Eines > Opcions > Privadesa > Usar configuració personalitzada per a l'historial. Més informació a: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome: seleccioni l’opció de menú Configuració > Mostrar opcions avançades, Configuració de contingut. Més informació a: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Opera: seleccioni l’opció de Seguretat i Privacitat. Més informació a: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html
Altres: Si desitja obtenir informació sobre com desactivar les cookies d’altres navegadors, si us plau, consulti el menú del navegador que utilitza.
 

L’entitat podrà modificar els termes i condicions que apareixen en aquesta pàgina web i, per tant, us aconsellem que els consulteu amb una periodicitat raonable per si s'hi produeixen canvis. Totes les modificacions que s'introdueixin entraran en vigència en el mateix moment de la seva publicació en aquest lloc web. 

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació dels termes i condicions continguts en aquesta pàgina web. 

Per a qualsevol aclariment, informació, suggeriment, queixa, etc., podeu utilitzar la bústia de suggeriments o adreçar-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a l'adreça següent. 

Pl. Miquel Biada, 1, 08301 , Mataró

Tel. d'atenció ciutadana: 93 741 16 16

Fax: 93 757 21 12  

maresme@ccmaresme.cat

 

 

Consell Comarcal del Maresme - Miquel Biada, 1, 08301 , Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax. 93 757 21 12 - maresme@ccmaresme.cat

Desenvolupat per eCityclic
Seu Electrònica